Popular Xyz Yu-Gi-Oh! Decks

The latest Xyz type Yu-Gi-Oh! decks uploaded to ygoprodeck.com.

View All Xyz Decks

Non-Meta Decks
$269.34
480 600
Lady of Lament Armored Xyz
Kezeroth - 1 day ago
289 0
Anime Decks
$38.33
300 180
Neo Shadow Giant
Fleety91 - 5 days ago
320 0
Non-Meta Decks
$116.55
270 480
Shocking Sharks
DoriyahHB - 6 days ago
913 0
Non-Meta Decks
$119.81
90 240
Flame Swordsman ,Blue Flame Swordsman deck,mikanko
#maé# - 4 weeks ago
1,250 0
Non-Meta Decks
$114.31
180 480
Horus×Shark Full Armored
YGO-Rocca - 1 month ago
980 0
Tournament Decks OCG
$280.86
240 570
Mikanko
IUgioh team - 1 month ago
4,068 0
Non-Meta Decks
$75.67
300 480
Full armored Oriori no Kamigami (Jul 2023)
Nexix - 1 month ago
630 0
Non-Meta Decks
$171.11
360 600
Armored Xyz Sharks
Kezeroth - 1 month ago
2,180 0
Non-Meta Decks
$50.45
330 360
Xyz Armored Shark Deck,Stellar Nemesis T(Y)-PHON – Doomsday Star,[AGOV]
#maé# - 1 month ago
1,941 0
Non-Meta Decks
$91.35
330 660
Armored XYZ Shark Post AGOV
SuperNix - 1 month ago
2,484 0
Non-Meta Decks
$19.61
390 360
Full armored Heraldic Beast (Jul 2023)
Nexix - 1 month ago
1,074 0
Non-Meta Decks
$43.05
390 330
Full Armored Lancers AGOV (Jul 2023)
Nexix - 1 month ago
2,451 0
Non-Meta Decks
$104.69
300 360
Armored Sharks
Arcade Star Zo - 1 month ago
2,623 0
Non-Meta Decks
$33.07
300 510
Full Armor Barian AGOV (Jul 2023)
Nexix - 1 month ago
2,013 0
Anime Decks
$44.88
240 180
Neo Cologne
Fleety91 - 2 months ago
2,352 3
Fun/Casual Decks
$152.45
120 300
"C" section
Squishy0w0 - 5 months ago
1,739 0
Fun/Casual Decks
$37.25
450 300
Catch the Damn Train!
IlluminoPseudonymous - 6 months ago
2,894 0
Anime Decks
$15.36
90 90
Neo Reginald Kastle
Fleety91 - 11 months ago
9,872 5
Non-Meta Decks
$86.95
600 570
PK fire post banlist
BorgarTimeYGO - 1 year ago
3,591 0
Non-Meta Decks
$118.52
420 360
Time Thief + Zoddiac 2020
LaxOr4 - 1 year ago
4,230 0